Základné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Katka Kavkova fashion & style (www.katkakavkova.com) stanovujú obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom – predávajúcim a objednávateľom – kupujúcim (ďalej len „VOP“).
 2. Prevádzkovateľom – predávajúcim v internetovom obchode Katka Kavkova fashion & style (www.katkakavkova.com) (ďalej len „Internetový obchod“) je Ing. Katarína Kavková, so sídlom: Kaštieľna 21, 040 15 Košice, Slovensko, IČO: 50840461, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice pod číslom 820-83061, tel. č.: +421 904 500 502, e-mail: info@katkakavkova.com, bankové spojenie – názov banky: Tatra Banka, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK11 1100 0000 0029 3808 7820 (ďalej len Predávajúci“).
 3. Objednávateľom – kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).
 4. Ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie najmä svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, táto osoba uvedie v objednávke svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od fakturačnej), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia VOP, Predávajúci má, o.i., právo objednávku neakceptovať.
 5. V prípade záujmu o kúpu tovaru od Predávajúceho je Kupujúci povinný zvoliť si správnu veľkosť tovaru ako aj špecifikovať ďalšie parametre požadovaného tovaru, ktoré sú pri ňom uvedené (množstvo, farbu tovaru, dizajn a pod.). V prípade nesprávneho výberu Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za takto vzniknutú škodu a nie je povinný Kupujúcemu kompenzovať finančnú, prípadne inú vzniknutú ujmu. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v momente, kedy je Kupujúcemu zo strany Predávajúceho doručené elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany Kupujúceho; prílohou potvrdenia objednávky je aj kópia týchto VOP a formulára na odstúpenie od zmluvy ako súčastí potvrdenia o uzatvorení zmluvy. Po odoslaní automatizovanej správy o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, Predávajúci posúdi správnosť a úplnosť objednávky zadanej Kupujúcim a v prípade zistenia toho, že obsah objednávky Kupujúceho je správny a úplný, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie objednávky; následne môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia objednávky Kupujúceho (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.). Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle Predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia je označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „skontrolovať a objednať“ prípadne „objednávka s povinnosťou platby“.
 6. Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH. Nie som platiteľom DPH. Spôsob dodania tovaru musí byť definovaný v objednávke. Kupujúci si môže vybrať spôsob dodania prostredníctvom Slovenskej pošty pre celé územie Slovenskej republiky alebo osobný odber vrámci Košíc, prípadne na adrese určenej Predávajúcim. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru za týmto spôsobom a za tieto ceny: v prípade osobného odberu Kupujúci za dopravu neplatí, v prípade doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. pri platbe vopred prevodom na účet je poštovné vo výške EUR 2,60 (s DPH) a v prípade doručenia Slovenskou poštou pri platbe na dobierku je poštovné vo výške EUR 3,20 (s DPH).
 7. Kupujúci môže vykonať platbu za objednaný tovar: prevodom na bankový účet Predávajúceho s uvedením čísla objednávky ako správy pre prijímateľa alebo platbou na dobierku pri dodaní tovaru alebo online prostredníctvom služby PayPal.
 8. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, miestom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky Kupujúceho je sídlo/miesto podnikania, resp. bydlisko Kupujúceho, ktoré je uvedené v objednávke Kupujúceho. Tovar bude dodaný Predávajúcim priamo alebo prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, a.s.,); prípadne podľa dohody s Kupujúcim môže byť dodanie objednaného tovaru realizované inou formou. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný Kupujúcim; v prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Do doby prechodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady riadne opatrovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve Predávajúceho.
 9. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Ak Predávajúci nemôže dodať tovar Kupujúcemu v lehote 30 dní uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už Kupujúci za objednaný tovar zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s Kupujúcim dohodne na náhradnom plnení.
 10. Ak bude objednaný tovar doručovaný zmluvným prepravcom, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru (meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).
 11. K potvrdeniu objednávky v zmysle bodu 5. týchto VOP Predávajúci priloží Kupujúcemu aj doklad o kúpe tovaru (faktúru) v elektronickej forme, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 12. Kupujúci vyplnením a doručením objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu Predávajúci zaslal faktúru v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“). Kupujúci a Predávajúci berú na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme, a že vystavením Elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný posielať Kupujúcemu faktúru v listinnej forme. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za doručenú 3. dňom odo dňa jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim v objednávke.
 13. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, Kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), Predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má Kupujúci záujem o opätovné doručenie objednaného tovaru. Ak Kupujúci na výzvu Predávajúceho neodpovie do 7 dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, Predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru náklady na dopravu, resp. poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na opätovnú dopravu, resp. poštovné.
 14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 15. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže Predávajúci vyhotovuje tovar pre Kupujúceho na základe vopred stanovených osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedených v objednávke.
 16. Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácií sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a je dostupný na internetovej adrese www.katkakavkova.com.
 17. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.
 18. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Súbory cookies

Internetový obchod Predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže Predávajúci ukladať na zariadení Kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk a pod.). Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude Kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívne riešenie sporu je postup subjektu ARS podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Návrh na ARS môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. príslušnému subjektu ARS, ktorým je orgán ARS, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona (Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Stranami sporu sa v takom prípade rozumie Kupujúci, ktorý podal návrh na začatie ARS a Predávajúci, proti ktorému Návrh na ARS smeruje. Návrh na ARS možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice alebo prostredníctvom platformy ARS, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. ARS môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 4. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí ARS. Náklady spojené s ARS znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 5. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt ARS vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok ARS, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt ARS na základe skutočností, ktoré zistí pri ARS, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí ARS vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a Kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a/alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia týchto VOP podľa prechádzajúcej vety platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto VOP je vylúčená aplikácie ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito VOP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.
 3. VOP platia na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.
 4. Predávajúci zašle v elektronickom formáte .pdf platné a účinné vyhotovenie VOP a reklamačného poriadku, s ktorými sa Kupujúci mal možnosť oboznámiť na webstránke Internetového obchodu a s ktorými vyslovil súhlas pred odoslaním objednávky v procese jej uzatvárania zaškrtnutím príslušného políčka, a to spolu s potvrdením objednávky Kupujúceho.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke.


Tieto VOP sú platné od 18. júna 2018 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce VOP.