Kupujúci má právo na tzv. odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu katkakavkova.com.
Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.
lehota na odstúpenie sa začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.
Formulár na odstúpenie od zmluvy slúži výhradne na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní.